Nedlæggelse af HKKF Fonde

HKKF Fonde har gennem 2019 foretaget en nærmere gennemgang af mulighederne for at optimere medlemmernes ordninger og rådgivning.

Det blev på denne baggrund besluttet at indgå samarbejdsaftale med Sampension fra den 1. januar 2020, hvorved medlemmerne har fået adgang til en bedre pensionsplatform med løbende opdateret overblik over status for egne ordninger og adgang til en bedre pensionsrådgivning.

Det har derudover været bestyrelsens anbefaling, at Fondene nedlægges, idet antallet af ordninger er for nedadgående og der ved en afvikling af Fondene kan opnås en række besparelser, som kommer medlemmernes ordninger til gode.

Det blev på HKKF Fondes ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 17. november 2020 besluttet, at Fondene kan nedlægges. HKKF Fonde vil herefter indstille Fondenes nedlæggelse til Forsvarsministeriets godkendelse. 

HKKF Fonde forventer i løbet af december at kunne udsende breve til alle medlemmer om afviklingen af Fondene, herunder hvad dette betyder for det enkelte medlem og deres ordninger.

Eventuel henvendelse kan ske til fondene@hkkf.dk og/eller på telefon 21270014.

HKKF fonde overdrager administration til Sampension

Administration af fondenes pensions- og bonusordningerer nu overdraget til Sampension. Har du spørgsmål til din pension eller bonus skal henvendelse ske til kunderådgiver i Sampension.

Henvendelse skal ske til HKKF@sampension.dk og/eller på telefon 77556120.


HKKF Fonde

Vi administrerer Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond (HKKF Pensionsfond) og Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond (HKKF Bonusfond)    

Få flere oplysninger om disse fonde og dine muligheder via menubjælken foroven.


Udbetaling af Bonus

Opdateret 28. maj 2020

"Hvis du er hjemsendt fra en K 35 ansættelse  eller er overgået til langtidsansættelse, kan du få din bonus udbetalt. Du kan også få bonus udbetalt, hvis du har fortsat din K 35 ansættelse som  CS’er.

For at få bonus udbetalt, skal Sampension have en frigørelsesskrivelse. Desværre har det ikke været muligt for Sampension, hvor bonus nu er indestående, at få overleveret frigivelser fra før 1. januar 2020.

Du skal derfor selv iværksætte en frigivelse på følgende måde med kontakt til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse ( FRS):

  • Mail til FRS@mil.dk. I emnefeltet angives Frigivelse af bonus, HKKF. I teksten angives Cpr. nr. eller MA nr. Det er en sikker Mail
  • Telefonkontakt til FRS på 72 81 07 00, vælg løn.

FRS sender herefter en frigivelse til Sampension, som du så kan kontakte, når du vil have din bonus udbetalt.

Hjemsendes du efter 1. januar 2020 frigiver FRS automatisk til Sampension.

Husk lige at sidste lønkørsel skal være kørt for at du kan få bonus udbetalt.”

Særlige pensionstillæg fordelt på policer

23. maj 2020

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har fået oplyst at problemerne med afregning af det særlige pensionsbidrag er løst og tastet i lønsystemet.

HKKF-Fonde forventer således at de foregående måneder kan rettes op i Sampension og at beløbet med maj måneds løn kan ses på de enkeltes policer i Sampension.

Indbetaling til frivillig ratepension

Opdateret 19. maj 2020

Hvis du frivilligt indbetaler pensionsbidrag til din ratepensionsordning i HKKF Fonde og ikke kan se bidraget på din konto i Sampension, skal du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse om du nu ønsker det frivillige pensionsbidrag ind på din ratepension eller om du vil fortsætte ordningen i et andet pensionsinstitut.

Du skal skrive til FRS-ktp-løn-pension ( FIIN).

FRS-ktp-løn-pension@mil.dk ( internettet.)”

 

Orientering

Opdateret 26. april 2020:

Kære medlemmer i HKKF-fonde,

Efter en længere tids forsinket dataoverførsel fra Nordeas side, blev Fondenes medlemmer endelig oprettet med deres ordninger hos Sampension den 6. april.

Fondene har i den forløbne periode modtaget en række typiske henvendelser og spørgsmål, som adresseres ved denne orientering.

Bonusordninger:

Fondene har i januar haft et mindre antal medlemmer, som har ønsket at få udbetalt deres bonusordning. Dette har desværre ikke været muligt som følge af den igangværende overdragelse fra Nordea til Sampension. De pågældende medlemmer har efterfølgende, og som følge af den forsinkede overdragelse fra Nordeas side, samtidig med en negativ udvikling på de finansielle markeder, oplevet en forringelse af deres bonusordninger frem mod, at disse er sat til udbetaling her i løbet af april.

HKKF Fonde er pt. i dialog med Nordea herom og har iværksat en økonomisk opgørelse af eventuelle tab mhp. at kunne kompensere de pågældende medlemmer.

Pensionsordninger:

Både Sampension og Fondene har fået henvendelser fra medlemmer, som ikke kan få deres pensionsordninger til at stemme med tidligere årsopgørelser og afkastet for 2019. Sampension og Fondene gennemgår for hver enkelt af disse henvendelser medlemmernes indeståender og afstemmer i forhold til de overførte ordninger fra Nordea og den efterfølgende udvikling på den enkelte pensionsordning.

For de allerede gennemgående pensionsordninger har de pågældende ordninger vist sig korrekte. Desværre vil de fleste medlemmer som følgende af den aktuelle situation med Corona og en pt. generel negativ udvikling på de finansielle markeder opleve en reduktion i deres pensionsordninger. At dette sker, samtidig med den forsinkede overførsel fra Nordea til Sampension, gør naturligvis ikke overblikket nemmere for Fondenes medlemmer.

Hvis du måtte være i tvivl om dit pensionsindestående, er du velkommen til at rette henvendelse til Sampension eller HKKF Fonde.  

Med venlig hilsen

Johnny Rahbek Thomsen

Oberst
Formand HKKF Fonde

Pensionsdata overdraget til Sampension

Opdateret 2. april 2020:

Da HKKF Fonde skiftede administrationsselskab 1. januar 2020, var forventningen, at overførsel af data og midler fra det tidligere administrationsselskab Nordea til Sampension, som fremover administrerer fondens midler, skulle være på plads i midten af februar.

Nordea har haft meget store problemer med at få overført data vedrørende pensioner og bonus korrekt. Derfor har HKKFs medlemmer ikke siden 1. januar 2020 haft adgang til at se deres konto over pensions- og bonusopsparinger, og det har ikke været muligt at få udbetalt sin bonus.

Der er nu lys forude. Du vil i løbet af mandag den 6. april kunne logge ind på https://www.sampension.dk/subsites/hkkf-forside med dit NemID og se dine egne tal. Efterfølgende vil Sampension kunne iværksætte behandling og udbetaling af Pensioner og Bonusordninger med virkning fra uge 17. Der vil løbende blive udsendt velkomstbrev fra Sampension til alle efter påske. Har du hemmelig adresse, er det vigtigt at du kontakter Sampension, da de så ikke har mulighed for at fremsende brevet. Derudover er det vigtigt, at logge ind på Sampension hjemmeside og oplyse din mailadresse, så du fremover modtager besked, når der ligger ny post i din elektroniske Sampension postkasse, da det er her du vil modtage post fra Sampension fremover.

Det skal fra Fondene beklages, at der i Nordea har været tekniske udfordringer og at overførslen er blevet forsinket. Det har dog været afgørende, at overførslen sker på baggrund af afstemt og retvisende regnskab og rentekørsel.

Der har været mange henvendelser til Sampension omkring forsinkelsen. Til jeres orientering har Sampension ikke nogen andel i forsinkelsen, men har i hele forløbet været klar til at modtage jeres pensionsdata fra Nordea, ligesom Sampension i videst muligt omfang forsøgt at besvare jeres spørgsmål og give den bedst mulige rådgivning ud fra de givne vilkår.

 

Tak for jeres tålmodighed – og også tak til Sampension ...”

Særlig pensionsbidrag kommer til udbetaling

Udlagt 11. april 2020:

Fra flere medlemmers side har der været rejst spørgsmålet, hvorfor det særlige pensionsbidrag ikke er anført på deres konto. Sagen har vi overdraget til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) som har konstateret følgende:

FPS har nu konstateret hvor det særlige pensionsbidrag, Lønkode (LKO) 3986 ikke figurerer på de enkeltes tillægspensionskonto i HKKF Fonde/ Sampension.

Forklaringen er at der ikke er oprettet en kreditorkode til LKO.

Pengene er således tilgået Sampension, som ikke har kunnet placere pengene på tillægspensionskontoen.

Der er tale om en lukket gruppe på ca. 294 tjenestemænd.

Beløbet udgør kr. 331,xx og pr. 1. april 334,xx kr./mdr.

FPS Lønproduktion vil snarest muligt fremadrettet foranledige oprettet en kreditorkode, hvorefter der vil kunne iværksættes en fordeling bagudrettet.

FPS skal beklage den skete fejl.

 


HKKF Fonde

Kronprinsensgade 8, 1.
1114 København K
Tlf. +45 21 27 00 14
fondene@hkkf.dk


Ekspedition

Mandag til fredag kl. 10.00 - 16.00

CVR: 13708347 Pensionsfonden

CVR: 13708304 Bonusfonden